Caesar Diensten Wijzer


Inleiding

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing.
Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.
In deze dienstenwijzer geven wij daarom de belangrijkste informatie over onze onderneming.
Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

Naam en adresgegevens:

Caesar adviseurs
Postadres :
Postbus 53075
3008 HB Rotterdam
Bezoekadres (uitsluitend op afspraak):
Groothandelsgebouw Unit E1.186
Stationsplein 45
Rotterdam

Bereikbaarheid

Telefoon  010 4761315
E-mail      info@caesaradviseurs.com
internet   www.caesaradviseurs.com

Wij hebben ervoor gekozen uitsluitend op afspraak te werken. Als het u beter uitkomt, kunnen wij ook buiten kantoortijden of op zaterdag met u afspreken.
Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken van 08.30 tot 18.00 uur.
Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: +31 (6)42129200.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax of e-mail: info@caesaradviseurs.com .

Internet

Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u veel informatie aan.
Ga naar www.caesaradviseurs.com .

Registratie bij de Autoriteit Financi? Markten (AFM)

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Ons kantoor is ingeschreven in het Wft register onder nummer 12009058. Deze registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van onze financiële adviseurs.

Ons kantoor heeft een vergunning om te bemiddelen en adviseren in:

  • Schade- en zorgverzekeringen
  • Pensioen- en levensverzekeringen
  • Hypotheken
  • Consumptief krediet
  • Spaarrekeningen
  • In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht

 

Kamer van Koophandel

Caesar adviseurs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24162750.

Onze dienstverlening


Caesar adviseurs is onder andere adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Naast advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Wij streven naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor.

Ons kantoor is gestart in 1983, telt 3 medewerkers en is vooral actief in de regio Rotterdam, Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden.

Aard van dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders.
Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen.

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Wellicht heeft u een autoverzekering of een verzekering voor uw inboedel. Maar er zijn nog veel meer schadeverzekeringen, bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering, een reisverzekering etc. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van de relatief eenvoudige verzekeringen, zoals de uitvaartverzekering, tot complexe verzekeringen, bijvoorbeeld om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij kunnen en mogen u adviseren op het gebied van levensverzekeringen.

Hypothecair krediet

Wanneer u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers, u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij een dergelijke beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen en nog veel meer aspecten die voor u belangrijk zijn. Wij kunnen en mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen en de onderhandelingen voeren met de financiële instellingen voor een voor u passende offerte.

Consumptief krediet

Soms komt u, verwacht of onverwacht, voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe auto. De financiering van een dergelijke uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor kan u hierin adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

Betalen en sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Op dit terrein kunnen wij u van dienst zijn.

Hoe komen wij tot een advies?


Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Selectie van aanbieders

Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze waarop wij beloond worden


Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen.
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen.
Indien wij diensten aan u leveren waarvoor wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Wij vragen ook iets van u


Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Daarom vragen wij u mee te werken aan het opstellen van een totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Wij vragen u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Het kan ook zo zijn dat wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u dan ook al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht heeft


Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan er toe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Als u een klacht heeft, vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Wij doen dan ons best om uw klacht snel te verhelpen en u weer tevreden te stellen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer is: 300.002344

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij doen meer


Onze dienstverlening omvat meer dan wij in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Zo beschikt Caesar adviseurs ook over een register makelaar/taxateur onroerend goed, zodat wij u kunnen begeleiden bij de aan- of verkoop van uw woning. Of de taxatie van uw woning kunnen verzorgen. Daarnaast kunnen wij de administratie verzorgen voor uw bedrijf (van eenmanszaak tot bv). Eveneens kunt u ons inschakelen voor uw aangifte inkomstenbelasting Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u vragen?

Aarzelt u dan niet om ons een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.