Caesar Hypotheken

Onafhankelijk hypotheekadvies

Heeft u plannen om een eigen huis te kopen of heeft u ineens uw droomhuis gevonden en wilt u zekerheid omtrent de financiering?

Dan is het goed te weten dat u bij Caesar adviseurs terecht kunt voor een onafhankelijk hypotheekadvies, geheel toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Hoewel geldverstrekkers minder dan voorheen bereid zijn risico's te nemen, zijn er nog steeds voldoende hypotheekmogelijkheden.

Onze erkend hypotheekadviseur bekijkt samen met u wat uw mogelijkheden zijn en wat voor u de beste optie is. Daarbij zoeken wij voor u de scherpste rente, maar kijken wij ook naar de voorwaarden die het beste bij u passen.

Een goede hypotheek moet exact aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie en moet zijn afgestemd op de lasten die u wilt dragen, uw inkomen en uw toekomstverwachtingen. Daarom is iedere hypotheek voor ons maatwerk en toegesneden op uw persoonlijke situatie. Zo bent u straks verzekerd van een zorgeloos woongenot.

Oude woning nog niet verkocht?

Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar uw oude woning nog niet verkocht? Wij adviseren u graag over een financiële oplossing voor de overbruggingsperiode. Gelukkig is de rente over de twee hypotheken voor een bepaalde tijd aftrekbaar.

Tip voor senioren!

Met een seniorenhypotheek kunt u over extra vermogen beschikken wanneer u een eigen huis heeft. De overwaarde van uw huis wordt bij een seniorenhypotheek gebruikt om uw inkomenspositie te verbeteren.

Met de seniorenhypotheek zet u het vermogen, dat u heeft opgebouwd inuw woning, om in extra liquide middelen. Een prettig idee, dat u, als u stopt met werken, zonder financiële zorgen die leuke dingen kunt gaan doen, die u in gedachte had.

Hypotheekvormen

In het onderstaande overzicht vindt u een beknopte toelichting op diverse hypotheekvormen. Voor meer uitgebreide informatie en voor advies over uw hypotheekmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

1. Lineaire hypotheek

De maandlast bij een lineaire hypotheek bestaat uit twee delen:per maand wordt een vast bedrag afgelost. daarnaast wordt rente betaald over het niet afgeloste deel van de hypotheekschuld. De schuld neemt af door de maandelijkse aflossingen en dus hoeft over de hypotheek steeds minder rente te worden betaald. Als gevolg hiervan is de maandlast in het begin van de looptijd hoog en daalt deze naarmate de jaren vorderen. Doordat het te betalen bedrag aan rente steeds lager wordt, neemt ook de fiscale renteaftrek steeds af. De lineaire hypotheek is daardoor doorgaans fiscaal gezien niet de beste keuze.

2. AnnuÏteitenhypotheek

Een annuiteÏtenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij gedurende de gehele looptijd (bij gelijke rente) een gelijk bedrag wordt betaald, de zogenaamde annuÏteit, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin bestaat het grootste deel van de maand annuÏteit uit rente, naarmate de looptijd vordert wordt het deel aflossing hoger en het deel rente lager. De bruto maandlast zijn bij een annuÏteitenhypotheek gelijk gedurende de looptijd. Maar omdat tijdens de looptijd wordt afgelost, en dus de rente over de hypotheek minder wordt, daalt ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten van een annuÏteitenhypotheek stijgen.

3. Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er gedurende de looptijd niet afgelost op de hypotheek. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald over de hypothecaire lening. Aan het einde van de looptijd kan de aflossingsvrije hypotheek afgelost worden uit verkoop van het huis of met een zelf opgebouwd kapitaal uit sparen, beleggen of een eigen onderneming. Een aflossingsvrije hypotheek wordt vaak in combinatie met een andere hypotheekvorm gesloten, omdat maximaal 75% of 80% van de executiewaarde van de woning aflossingsvrij kan worden geleend (in geval van Nationale Hypotheek Garantie gelden andere normen). Ook is het mogelijk een aflossingvrije hypotheek te kiezen in combinatie met de inbreng van eigen geld. Omdat niets wordt afgelost blijft de maanlast, die uitsluitend uit rente bestaat, gedurende de looptijd van de hypotheek in zijn geheel fiscaal aftrekbaar.

4. Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd van de lening niets afgelost maar wordt het bedrag dat nodig is om de hypotheek op de einddatum af te lossen bij elkaar gespaard. Hiertoe wordt een levensverzekering gesloten, de zogenaamde 'spaarhypotheekverzekering'. De premie voor deze verzekering bestaat uit een spaardeel en een risicodeel. Met het spaardeel wordt het hypotheekbedrag gespaard Het risicodeel dient voor de aan de verzekering gekoppelde risicoverzekering waarmee (een deel van) de hypotheek wordt afgelost bij tussentijds overlijden van de verzekerde(n). Over de spaarpremie wordt dezelfde rente vergoed als betaald wordt over de hypotheekschuld. Wanneer de hypotheekrente stijgt, en de maandelijkse rentelast hoger wordt, stijgt ook de rentevergoeding over de spaarverzekering en daalt de maandelijkse premie voor deze verzekering en vice versa. Als gevolg hiervan zijn de maandlasten bij een spaarhypotheek vrij constant gedurende de hele looptijd. Doordat gedurende de looptijd niet wordt afgelost op de hypotheekschuld maar het benodigde kapitaal wordt opgebouwd middels een verzekering, blijft de rente over de gehele schuld gedurende de looptijd fiscaal aftrekbaar. De spaarhypotheek is een fiscaal aantrekkelijke hypotheek met een gegarandeerde uitkering op het moment de hypotheek afgelost moet worden.

5. Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt tijdens de looptijd niets afgelost maar wordt kapitaal opgebouwd middels een 'beleggingsverzekering'. Dit is een levensverzekering waarvan de betaalde premies worden belegd, doorgaans in aandelenfondsen, obligatiefondsen of een mix daarvan. Voor de berekening van de premie voor het op te bouwen kapitaal wordt gerekend met een fictief rendement op de beleggingen van 8%. Dit geeft echter geen zekerheid over het behaalde resultaat aan het einde van de looptijd. Een beleggingshypotheek biedt dan ook geen garantie dat met de opbrengst van de beleggingen de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel kan worden afgelost. Het uiteindelijke bedrag kan hoger maar ook lager uitvallen dan hetgeen benodigd is om de hypotheekschuld af te lossen. Een beleggingshypotheek is minder geschikt als men geen risico wil lopen of wanneer de hypotheek kort loopt. De beleggingshypotheek is fiscaal aantrekkelijk omdat tijdens de looptijd niet op de hypotheekschuld wordt ingelost en de volledige rente gedurende de looptijd aftrekbaar blijft.

6. Spaarbeleggingshypotheek

De spaarbeleggingshypotheek, ook wel hybride hypotheek genoemd, is een kruising tussen een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. De kapitaalsopbouw voor het aflossen van de hypotheek vindt plaats middels een spaarverzekering en/of een beleggingsverzekering, waarbij men zelf de verhouding bepaalt. Gedurende de looptijd kan deze verhouding gewijzigd worden. Ook bij een spaarbeleggingshypotheek wordt niet afgelost op de hypotheek, in plaats daarvan wordt vermogen opgebouwd binnen een kapitaalverzekering. Zo is ook bij de spaarbeleggingshypotheek de gehele rente gedurende de looptijd fiscaal aftrekbaar. Met een spaarbeleggingshypotheek wordt meer risico gelopen dan met een spaarhypotheek omdat met het beleggingsdeel geen gegarandeerd eindkapitaal kan worden verkregen. Er is dus geen garantie dat aan het einde van de looptijd voldoende kapitaal is opgebouwd om de hypotheekschuld te kunnen aflossen.

7. Levenhypotheek

De levenhypotheek combineert een aflossingsvrije hypotheek met een zogenaamde "traditionele levensverzekering. Het verzekerde kapitaal van de levensverzekering mag tussen 60% en 100% van de hypotheekschuld bedragen. Het verzekerde kapitaal is gegarandeerd, het uiteindelijk uit te keren kapitaal is afhankelijk van de behaalde winst van de verzekeringmaatschappij. Bij deze hypotheekvorm wordt niet afgelost op de hypotheekschuld zodat de rente gedurende de gehele looptijd fiscaal aftrekbaar is.

8. Effectenhypotheek

De effectenhypotheek is een hypotheek waarbij de kapitaalsopbouw plaatsvindt middels beleggen buiten de hypotheek. Hiermee lijkt de effectenhypotheek op de beleggingshypotheek. Het is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek, een effectenhypotheek, een effectendepot en eventueel een overlijdensrisicoverzekering. De effectenhypotheek biedt meer vrijheid en minder kosten maar ook meer risico. Met de effectenhypotheek zijn hogere beleggingsrendementen mogelijk, die echter vaak wel (gedeeltelijk) belast zijn in box 3. Deze hypotheek is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die al een effectendepot hebben en/of gedegen ervaring hebben met beleggen. Bij deze hypotheekvorm wordt niet afgelost op de hypotheekschuld zodat de rente gedurende de gehele looptijd fiscaal aftrekbaar is.

9. Krediethypotheek

De krediethypotheek is eigenlijk een doorlopend krediet met de eigen woning als onderpand. Bij een krediethypotheek wordt een kredietlimiet afgesproken, meestal 75% van de executiewaarde, tot welke limiet geld kan worden opgenomen. Bij een krediethypotheek kan de rente doorgaans niet worden vastgezet en is er sprake van een variabele rente.

10. Banksparen

Sinds 2008 is er een nieuwe mogelijkheid om met belastingvoordeel te sparen voor uw pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek. Voor banksparen gelden vergelijkbare fiscale voordelen als voor de lijfrenteverzekering (banksparen voor pensioen) en voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (banksparen voor aflossing hypotheek).

Banksparen voor hypotheek

Als u bankspaart voor de aflossing van de hypotheekschuld, is het tegoed belastingvrij. U mag op deze manier maximaal 143.000 euro (2008) belastingvrij sparen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Uiteraard mag u het opgebouwde tegoed uitsluitend gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek.

TIP: Huizenbezitter kan veel geld besparen

Een hogere WOZ-waarde kan lagere hypotheeklasten opleveren. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust en missen daardoor een maandelijks rentevoordeel.Woningbezitters met een tophypotheek kunnen bij voldoende stijging van de WOZ-waarde van hun huis in aanmerking komen voor een iets lagere hypotheekrente. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bijna alle hypotheekaanbieders bereid zijn de rente- of topopslag op de vastgestelde hypotheekrente te schrappen als de waarde van de woning voldoende is gestegen. Bij de ene geldverstrekker is dat aan het einde van de rentevaste periode, bij de andere geldverstrekker kan de consument daar ook tussentijds om vragen.

De nieuwe WOZ-waarde, die samen met de belastingaanslag van de gemeente deze dagen bij iedere woningbezitter in de bus valt, vormt hiervoor een goede indicatie. Ongeveer driekwart van de hypotheekaanbieders accepteert de nieuwe WOZ-waarde als voldoende bewijs, waardoor een aparte en kostbare taxatie niet nodig is. Het (bruto)rentevoordeel van het schrappen van een topopslag kan oplopen tot 0,4%, wat enkele honderden euro's per jaar in rente kan schelen.

Een rente- of topopslag wordt doorgaans in rekening gebracht als de oorspronkelijke hypotheeklening hoger is dan 75% van de executiewaarde van de woning. De opslag is een vergoeding voor het hogere risico dat de geldverstrekker loopt bij hoge financieringen. Indien de verhouding tussen de waarde van de woning en de openstaande hypotheek gunstiger wordt door een waardestijging, kan dat aanleiding zijn om één of meer renteopslagen te schrappen. Als een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is afgesloten, komt een renteopslag niet voor.